ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

نارنج ترش تازه (فروش)اصالت: کازرون
نام اصلي: نارنج
عمليات بيولوژيکي: آب
نگهداري: تازه
مزه: ترش
واحد اندازه گيري: تن
رنگ پوست:
رنگ گوشت:
ظرفيت قابل فراهم آوري: 70
دوره فراهم آوري: هفتگي
زمان تحويل: 3 روز
آغاز فصل عرضه: دی
به مدت (دوره عرضه): 15روز
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 40
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: عراق و کشورهاي عربي مديترانه


آب نارنج ترش کازرون تازه تحویل/تولید هفتگي تحویل 3 روز پس از سفارش پیش فروش 15 روزه

اطلاعات تماس
حسین مهرابی
+989173878058
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!