ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

آب انگور کشمش قوچان 100%خالص (فروش)واریته: کشمش
اصالت: قوچان
نام اصلي: انگور
عمليات بيولوژيکي: آب
بخش: خوشه
مزه: شيرين
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بو: با بوي طبيعي
خلوص: 100% خالص
رنگ پوست: چند رنگ
ظرفيت قابل فراهم آوري: 120000
دوره فراهم آوري: سالينه
حداقل ميزان سفارش: 200
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 2 هفته
آغاز فصل عرضه: شهریور
به مدت (دوره عرضه): 60روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 30000
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 30 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 15درصد
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 20(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 30
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 70
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: ترکيه و بلغارستان


آب خوشه انگور شيرين کشمش قوچان چند رنگ با بوي طبيعي 100%خالص تحویل/تولید سالينه حداقل سفارش 200 تحویل 2 هفته پس از سفارش پیش فروش 60 روزه

اطلاعات تماس
ابراهیم احمدی
+9809368027403
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!