ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

برنج سنگ طارم ساری (فروش)واریته: سنگ طارم
اصالت: ساری
نام اصلي: برنج
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
تولید: ارگانیک
پوست: بدون پوست دوم
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
با وزن خالص: 50 کیلوگرم
با وزن کل: 50 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10000
دوره فراهم آوري: سالينه
محل کنوني محصول: مزرعه/انبار
قيمت در محل توليد/نگهداري: 14000
به: تومان ایران
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


برنج سنگ طارم ساری ارگانیک برداشت شده بدون پوست دوم با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 50 کیلوگرم وزن کل 50 کیلوگرم تحویل/تولید سالينه

اطلاعات تماس
علی حسامی
+989374066636
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!