ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انگور اب انگور 100%خالص (فروش)واریته: اب انگور
اصالت: سپیدان
نام اصلي: انگور
عمليات بيولوژيکي: آب
بخش: پالپ
نگهداري: تازه
مزه: شيرين
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
نوع سرو مصرف کننده: نوشيدنی
بو: با بوي طبيعي
خلوص: 100% خالص
گرماديده به مدت: 0ساعت
عناوين مختلف نوشيدني: طبیعی
درصد ماده اصلي و ياغلظت: 100درصد
ظرفيت قابل فراهم آوري: 2000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 500
زمان تحويل: 1 روز
به: تومان ایران
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


نوشيدنی آب پالپ انگور شيرين اب انگور سپیدان 100 درصد با بوي طبيعي تازه 0 ساعت گرما دیده طبیعی 100%خالص تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 500 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
رحیم مویدی
+989177142182
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!