ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

غوره قوچان بدون دانه تولید 1394 پیش فروش 30 روزه (فروش)واریته: بی دانه
اصالت: قوچان
نام اصلي: غوره
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
دانه: بدون دانه
رنگ پوست: سبز
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 1 هفته
آغاز فصل عرضه: تیر
تاریخ تولید: 1394
به مدت (دوره عرضه): 30روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 8000
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
روش پرداخت: حواله بانکی


غوره بی دانه قوچان سبز تازه بدون دانه تولید 1394 تحویل 1 هفته پس از سفارش پیش فروش 30 روزه

اطلاعات تماس
حسین ناهید
+989125578973
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!