ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

قارچ قارچ شور اهواز بخار پز شده (فروش)واریته: قارچ شور
اصالت: اهواز
نام اصلي: قارچ
عمليات بيولوژيکي: سرکه
روش پخت: بخار پز شده
دماي حرارت: 280درجه سانتیگراد
نگهداري: شور انداخته شده
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
نوع سرو مصرف کننده: مکمل غذایی
بو: با بوي طبيعي
نمکي شده با: نمک معدني
عناوين مختلف نوشيدني: بدون الکل
درجه: 1
نام محصول دوم مخلوط: قارچ
قيمت در محل توليد/نگهداري: 11000
به: تومان ایران
زمان اعتبار قيمت: 10روز
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
انتخاب بازار هدف: حاشيه خليج فارس


مکمل غذایی سرکه قارچ قارچ شور اهواز قارچ درجه یک با بوي طبيعي شور بخار پز شده در دمای 280 درجه با نمک معدني بدون الکل

اطلاعات تماس
علی اصغر حیدری
+989166543677
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!