ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

خربزه خربزه تربتی تولید 1393 فله حداقل سفارش 10000 (فروش)واریته: خربزه تربتی
اصالت: تربت جام تایباد
نام اصلي: خربزه
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
دانه: کم دانه
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): فله
نوع بسته بندی: عرضه بدون بسته بندی و فله
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
وزن بسته بندی ثالثویه: 10000 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 10000
محل کنوني محصول: مزرعه/انبار
زمان تحويل: تماس گرفته شود
آغاز فصل عرضه: تیر
تاریخ تولید: 1393
به مدت (دوره عرضه): 75روز
مناسب ترين دماي نگهداري: 18درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 7 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 1000
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 25 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 30روز
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 50(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 70
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 2 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: عراق و کشورهاي عربي مديترانه


خربزه خربزه تربتی تربت جام تایباد تازه کم دانه با ماندگاری 7 روز دمای نگاهداشت 18 (درجه سانتیگراد) تولید 1393 فله با بسته بندی عمده/خرده فروشی وزن 10000 کیلوگرمی تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 10000 تحویل پس از سفارش پیش فروش 75 روزه

اطلاعات تماس
درستکار بهرام
+989375610314
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!